Integriti dan peningkatan kualiti perkhidmatan awam

Published 05/05/2008 by megat terawis

For today’s post I am appending an essay on integrity and public service.

Pengenalan

“Sistem integriti akan menangani konflik kepentingan dalam sektor awam, mengagihkan kuasa secara berkesan dan membatasi situasi yang boleh mencetuskan konflik kepentingan dan menjejaskan manfaat bersama. Perkara ini melibatkan akauntabiliti, ketelusan, pencegahan dan hukuman”

(Abdullah bin Haji Ahmad Badawi 2005).

Membudayakan integriti dapat dilihat melalui program pencegahan (preventive)/pendidikan (educative) dan program hukuman (punitive). Pemimpin mempunyai tanggungjawab dan peranan besar dalam memperkukuh integriti dan seterusnya meningkatkan mutu perkhidmatan. Program pengukuhan integriti boleh dikategorikan sebgai program pra-PIN dan pasca-PIN

a) Program berterusan yang telah dilaksana sebelum PIN

Pelbagai program/kaedah berbentuk pendidikan (educative) seperti ceramah, galakan, motivasi dan sebagainya dan program pencegahan (preventive) seperti audit dalam, mesyuarat Pengurusan, JK mengurang kerenah birokrasi dan sebagainya, dan program hukuman (punitive) seperti tindakan tatatertib telah dilaksanakan untuk meningkatkan integriti dikalangan kakitangan. Antaranya:

i. Kepimpinan melalui teladan

Sebagai pemimpin, segala tindakan, keputusan, dan kelakuannya akan diperhatikan oleh anak buahnya. Pemimpin yang berjaya memancarkan sinar integriti dari dirinya pasti akan dapat mempengaruhi orang bawahnya untuk turut berbuat demikian. Maka pemimpin perlu menjadi seorang yang berintegriti dahulu sebelum mengharapkan kaki tangannya menjadi penjawat awam awam yang berintegriti. Walaupun tiada program khas untuk agenda ini, tetapi segala tindakan, pembawaan dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin perlu mencerminkan sifat integritinya.

ii. Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di peringkat Bahagian.

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan ditubuhkan untuk menyemak proses dan prosedur untuk mengurangkan birokrasi dan menutup ruang kemungkinan berlakunya rasuah dan membuat tapisan terhadap kenaikan pangkat.

iii. Melaksanakan arahan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan (PKPA) dan Arahan Perbendaharaan.

Pelbagai arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan seperti Piagam Pelanggan, Hari kualiti, Peti Cadangan, Perhimpunan Bulanan, Hari Bertemu Pelanggan, Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja, dan sebagainya dilaksanakan secara berterusan. Kempen, ceramah, kursus, pemantauan dan maklum balik yang berkaitan dengan arahan berkenaan sentiasa dilaksanakan.

iv. Melaksanakan polisi dan inisiatif kerajaan seperti Etika Kerja, Penerapan Nilai Islam, Budaya Kerja Cemerlang, Perisytiharan Harta, dan Tonggak Dua Belas di semua peringkat kaki tangan jabatan. Kefahaman dan penghayatan polisi dan inisiatif ini di kalangan semua peringkat kaki tangan amat penting.

b) program pasca PIN

Membudayakan integriti bukan sahaja meningkat kualiti kerja tetapi juga sebagai usaha mencapai objektif PIN 2008. Antara program yang dijalankan ialah:

i. Penstrukturan semula untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan birokrasi di peringkat Bahagian dan juga negeri.

ii. Peningkatan kompetensi dan kemahiran.

Keperluan peningkatan kemahiran yang bersesuaian dengan tugas dibuat melalui analisis keperluan. Kakitangan diberi kursus peningkatan ilmu dan kemahiran berdasarkan analisis keperluan. Kaedah latihan dan jenis kursus juga ditambah baik secara berterusan.

iii. Polisi pintu terbuka untuk meningkatkan ketelusan dan komunikasi.

iv. Penandarasan kualiti kerja dengan standard yang ditetapkan.

v. Pemupukan budaya ilmu dan inovasi melalui slot reviu buku dalam mesyuarat pengurusan.

vi. Penetapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai satu bentuk sasaran Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

vii. Penambahbaikan kompetensi pelbagai bahasa dan budaya

viii. Polisi pertukaran/pusingan pegawai di sektor yang berisiko tinggi.

Pegawai ditukar ke sektor lain selepas tiga tahun di sektor yang sama, terutamanya sektor yang mempunyai risiko terdedah kepada peluang salah guna kuasa dan rasuah. Selain sebagai pencegah salah guna kuasa, polisi ini juga sebagai langkah peningkatan pengalaman, kemahiran dan ilmu serta menjadikan pegawai lebih all-rounder.

ix. Peningkatan sistem dan prosedur melalui pemerolehan persijilan ISO 9000.

Unit kawalan kualiti ditubuhkan untuk mengemaskan peraturan dan prosedur untuk pematuhan sijil ISO 9000.

x. Penambahbaikan tadbir urus (governance) untuk peningkatan sistem penyampaian.

Penambahbaikan tadbir urus melibatkan keterlibatan, keadilan dan ketelusan dalam membuat keputusan, pelbagai saluran penyampaian maklumat sentiasa terbuka dan saluran pembuatan keputusan yang betul. Hal ini sejajar dengan polisi pintu terbuka pihak pengurusan.

xi. Pewujudan kaunseling rakan sekerja (PERASA) sebagai satu saluran untuk membimbing kakitangan yang bermasalah.

Penutup

Pelan Integriti Nasional (PIN) adalah manifestasi hasrat rakyat Malaysia untuk memastikan semua anggota masyarakat tertutamanya perkhidmatan awam bergerak di atas landasan kompetensi, akauntabiliti, ketelusan dan berkualiti. Pemimpin dalam perkhidmatan perlu mengemudi usaha peningkatan integriti melalui dirinya sendiri dengan komitmen yang tinggi dan istiqamah. Kaitan antara integriti dengan kualiti kerja memang diketahui umum dan peningkatan integriti akan membawa kepada peningkatan kualiti kerja. Walaupun peningkatan integriti adalah subjektif dan sukar diukur tetapi dengan program yang diatur adalah tidak mustahil Malaysia mencapai suasana seperti yang diimpikan oleh Michael Heng

Imagine living in a place where honesty is cherished and practiced, where social cohesion is based on noble universal values expounded by the various spiritual traditions,

where our young people are fired by lofty ideals rather than money and fame.

When that day comes, Malaysia can present itself as a powerful alternative model

of development to challenge the currently dominant western model.”

(Michael Heng 2005)


Rujukan

Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, D. S. (2005). Opening speech. THE WORLD ETHICS AND INTEGRITY FORUM 2005. INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA, KUALA LUMPUR.

Institut Integriti Malaysia (2003). Pelan Integriti Nasional. I. I. Malaysia, Institut Integriti Malaysia.

Ismail bin Alias, D. H. (2006). "INSAN BERINTEGRITI PERKHIDMATAN BERKUALITI

" Retrieved 02.05.2008, 2008, from http://www.jpa.gov.my/ubulanan/2006/BK.pdf.

Michael Heng (2005). "Pelan Integriti Nasional (National Integrity Plan): An inclusive plan to transform the nation." Akademika 67: 107 - 108.

Mohamad Shahir bin Abdullah (2006). Integriti menurut perspektif Islam. J. K. Islam, Urusetia Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam: 1-7.

Mohd Nizam Mohd Ali, Ed. (2007). Sistem Integriti Nasional: Asas-asas panduan. Kuala Lumpur, Institut Integriti Malaysia dan United Nations Development Programmes.

Mohd Shahar Sidek (2005). Integriti dalam perkhidmatan awam: Satu pengalaman. J. K. Islam, Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam, Jabatan Kemajuan Islam.

Mohd Tap Salleh, D. D. (2007). Enhancing integrity in the public service. Twelfth Civil Service Conference. Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Integrity.

Mohd Tap Salleh, D. D. (2008). Asean Integrity Dialogue 2008: Keeping the region relevant. New Straits Times. Kuala Lumpur: 17.

Oxford University Press. (2008). "Compact Oxford English Dictionary." Retrieved 30.04.2008, 2008, from http://www.askoxford.com/concise_oed/integrity?view=uk.

Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (2006). Kenali PIN. J. K. Islam, Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam, Jabatan Kemajuan Islam.

Syed Othman Alhabshi (2001). Integriti cemerlang negara gemilang. Konvensyen Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) 2001. Melaka.

Tuan Asmawi Tuan Umar (2006). Integriti Dalam Perkhidmatan Awam. Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam. J. K. Islam.

Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim (2008). Staying the course on reforms. New straits Times. Kuala Lumpur: 23.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: